ORGANIZATION

Department
name
Office
Telphone
E-mail
Leader
Curator
Niu Qingwei
0735
0532-86983529
niuqingwei@upc.edu.cn
Vice Curator
Yang Daxing
0631
0532-86981937
ydxa810@163.com
Vice Curator
Jin Guodong
0630
0532-86981693
jinguodong@upc.edu.cn
Department of archives management
Director
Jia Ping
0625
0532-86981692
657590909@qq.com
Vice Director
Zhang wei
0624
0532-86981938
zw@upc.edu.cn
Lenny
0624
0532-86981938
slvclei@163.com
Wang Yunjuan
0625
0532-86981692
794836078@qq.com
Department of history research
Director
Wan Qicun
0628
0532-86981691
wanqicun@upc.edu.cn
Vice Director
Zhang Aixin
0625
0532-86981692
151469359@qq.com
Ma Menghua
0631
0532-86981937
mmh@upc.edu.cn
Qin Yingying
0628
0532-86981691
qinyingying@upc.edu.cn